Pilates Class Timetable

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

6.40 am

 

CLINICAL
PILATES

 

 

CLINICAL
PILATES

9.00 am

FITNESS
PILATES

 

FITNESS
PILATES

 

FITNESS
PILATES

10.00 am

CLINICAL
PILATES

CLINICAL
PILATES

 

CLINICAL
PILATES

CLINICAL
PILATES

 

 

 

 

 

 

4.40 pm

 

CLINICAL
PILATES

 

CLINICAL
PILATES

 

5.40 pm

 

CLINICAL
PILATES

 

CLINICAL
PILATES